มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest