ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest