ประกาศกระทรวงแรงงาน

 

เรื่องการขอให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

Share on Line
Share on Pinterest