ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่องการย้ายหรือรับโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประเภทที่ว่าง

Share on Line
Share on Pinterest