เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest