เรื่อง มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest