เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2563

Share on Line
Share on Pinterest