ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

 

 ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

 ได้เกิดจากข้อคิดและเสนอแนะจากการประชุมสภาสุขาภิบาลและสภากาแฟ  โดยมีนายส่งศักดิ์  สาธุภาค  นายอำเภอกันทรลักษ์ในขณะนั้น  เป็นประธานที่ประชุมเมื่อวันที่  10  กันยายน  2541  ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้น  ณ  ที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าโนนบก  หมู่ที่  1  ตำบลหนองหญ้าลาด  ซึ่งขณะนั้นเป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด

 

     ต่อมาเมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2541  อำเภอกันทรลักษ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังประกาศ  อำเภอกันทลักษ์  ลงวันที่  14  ตุลาคม  2541 

 

     เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2542  ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ขึ้น  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ( นายพจน์  ใจมั่น  )  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสมหาราชวรรณเทวี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต  ซึ่งในครั้งนั้นได้มีพิธีการทางศาสนาและบวชชีพราหมณ์  เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและศักดิ์สิทธิ์ให้บ้านเมืองเกิดความสงบร่มเย็น  หลังจากนั้นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  ในการก่อสร้างศาลหลักเมือง  ได้ไปดูดวงชะตาบ้านเมืองจากโหร  ซึ่งโหรได้ทำนายทายทักว่าดวงชะตาเมืองกันทรลักษ์นั้น  ดวงโฉลกเป็นหิน  ท่านส่งศิทธิ์  สาธุภาค  และคณะกรรมการจึงได้ไปเสาะหาก้อนหินศิลาที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามตามโฉลกชะตาเมืองตามที่โหรทำนายไว้ในที่สุด  ได้ไปพบก้อนศิลาดังกล่าวที่วัดภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งก้อนศิลาแห่งนี้แกะสลักเพื่อทำเป็นเสาหลักเมืองที่อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายช่างผู้ชำนาญและช่างได้ทำการแกะสลักนานร่วมเดือนจนเสร็จจึงได้อัญเชิญกลับมายังอำเภอกันทรลักษ์  และได้จัดทำพิธีสมโภชหลักเมืองขึ้น  โดยได้อัญเชิญไปประกอบพิธีสมโภชตามตำบลต่างๆ  ในท้องที่อำเภอกันทนลักษ์  ทั้ง  20  ตำบล  แล้วได้อัญเชิญมาประกอบพิธีเฉลิมฉลองสมโภช  ณ  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  เพิ่มอีก  3  คืน  รวมทั้งสิ้นของพิธีการสมโภช  24  วัน  23  คืน  เสร็จและจึงได้อัญเชิญประดิษฐานไว้  ณ  หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา    เพื่อรอการก่อสร้างศาลหลักเมืองให้แล้วเสร็จ

 

     เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2542  ได้จัดประกอบพิธีวางเครื่องมงคลพลีกรรมหลักเมืองขึ้น  โดยได้มอบหมายให้  หจก.บุญเพ็งก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโดยสร้างศาลหลักเมืองจนสำเร็จ  และต่อมาทางคณะกรรมการได้ติดต่อ  หจก.พรอนันต์ก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร  มาทำการก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม  ทั้งด้านนอกและด้านใน  เพื่อให้เกิดความสวยงาม  เด่นสง่า  เหมาะสมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  และสักการะของประชาชนต่อไป  ทางคณะกรรมการได้มอบหมายให้  หจก.ทรัพย์ทวีก่อสร้างกันทรลักษ์เป็นผู้ปรับภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมืองทั้ง 4 ด้าน  ให้เด่นสง่าและสวยงามดังเช่นปัจจุบัน

 

     วันที่  23  ธันวาคม 2547  ได้ทำการประชุมคระกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกอบพิธีอัฐเชิญหลักเมืองไปประดิษฐาน  ณ ศาลหลักเมืองแห่งใหม่  ซึ่งทำการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยกำหนดประกอบพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน  ณ ศาลหลักเมืองแห่งใหม่ในวันที่  29  มกราคม 2548  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

     เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2549  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ได้จัดพิธีเปิดศาลหลักเมืองอย่างเป็นทางการ  โดยในวันที่13 ธันวาคม 2549 มีพิธีบวชชีพรามณ์ตลอดคืน  และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  จำนวน   108   รูป   บำเพ็ญธัมจารี   และในวันที่  14   ธันวาคม   2549  เมื่อเวลา  09.30 น. นายสันทัด  จตุชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ให้เกียติเป็นประธานในพิธีเปิดศาลหลักเมือง

 
     วันที่  13 – 14  ธันวาคม  ของทุกปี  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดพิธีสมโภชน์ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ประจำทุกปี

Share on Line
Share on Pinterest